Marka Tescil Başvurusunun Reddi Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

MARKA TESCİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Markasının koruma altına alınmasını isteyen gerçek veya tüzel kişiler, fiziki veya çevrimiçi başvuruda bulunabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, birden çok marka için tek başvuru yapılmasının mümkün olmadığıdır. Koruma altına alınmak istenen her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Marka tescili;

 • Tescil başvurusu,
 • Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
 • Başvurunun yayınlanması,
 • Başvuruya itiraz olduğu takdirde itirazların incelenmesi,
 • Tescil belgelerinin verilmesi veya tescil başvurusunun reddedilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Marka tescil işlemleri yaklaşık 7-9 ay aralığında tamamlanmaktadır.

Başvurucunun, marka başvurusunu eksiksiz yapması veya eksiklerini gidermiş olması durumunda; markaya herhangi bir itiraz gelmemişse veya marka tescil talebine yapılan itiraz kesin olarak reddedilmişse; başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir. Sicile kaydedilen marka için başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilmektedir.

Sicile kaydedilen marka için marka tescil başvurusundan itibaren 10 yıl süreyle koruma başlamaktadır. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

MARKA TESCİL BAŞVURUNUZ NEDEN REDDEDİLMİŞ OLABİLİR?

Marka tescil başvurusunun, kanunda yer alan düzenlemelere uygun olmaması durumunda, marka tescil başvurusu reddedilecektir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda mutlak ve nispi ret nedenleri açıkça düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenmiş olan mutlak ret nedenleri, Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından re’sen (kendiliğinden) dikkate alınmaktadırlar. Nispi ret nedenleri ise kurum tarafından re’sen incelenmemektedir. Nispi ret nedenlerinin varlığı durumunda, başvurunun bültende yayınlandığı tarihten itibaren, üçüncü kişilere itiraz için 2 ay süre verilir. Bu süreler içerisinde üçüncü kişilerin işbu sebeplere ilişkin itirazları varsa Türk Patent ve Marka kurumuna süresi içerisinde itiraz edebilirler.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ret nedenleri:

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

 1. a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
 2. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
 3. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

 1. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
 2. e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
 3. f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
 4. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

 1. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

 1. i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Marka tescilinde nispi ret nedenleri

MADDE 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. 

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNUN REDDİ DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Mutlak veya nispi nedenlerle, marka tescil başvurusunun reddine ilişkin karar verildiği takdirde, SMK m. 20 uyarınca ret kararına karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Kurum kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde itirazın yapılması zorunludur. Ret kararına karşı yapılan itiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.